Cách quản lý phần mềm trên Mandrake Linux

Có ít nhất hai cách quản lý phần mềm trên Mandrake.

. Sử dụng giao diện đồ họa: rpmdrake
. Sử dụng command line: urpmi, urpmf, và urpmq

1. Sử dụng giao diện đồ họa: rpmdrake

Giả sử bạn vừa cài xong Mandrake-9.2 bằng cách sử dụng 3 download CDs: Installation (CD1), Extra (CD2), và i18n (CD3). Sau một hồi sử dụng, bạn cần soạn thảo một chương trình nhưng máy hiện tại chưa cài các gói cho việc development, chẳng hạn như gcc. Bằng cách sử dụng rpmdrake, Mandrake sẽ làm đơn giản cho việc cài đặt các gói này mà không cần lo lắng đến các gói phụ thuộc (dependencies).

Bạn có thể gọi "rpmdrake" bằng cách nhấn vào Cấu hình --> Đóng gói --> Cài đặt phần mềm. Hoặc nhấn Alt-F2 (lệnh run command) trong Gnome hay KDE rồi gõ vào "rpmdrake". Bạn cũng có thể chạy lệnh rpmdrake từ xterm (hoặc gnome-terminal, konsole, ..v..v..) nếu muốn.

Giả sử bạn muốn cài KDE, chạy/gọi rpmdrake, rồi gõ "kde" vào cái hộp "Tìm". Sau đó nhấn nút "Tìm kiếm" để rpmdrake bắt đầu tìm như hình ở dưới.

Mình sẽ chọn gói kdebase. Bạn cũng sẽ thấy sau khi chọn kdebase, rpmdrake sẽ tự giải quyết các gói phụ thuộc (dependencies) bằng cách giải thích tiếp những gói sau đây cũng sẽ được cài đặt vì kdebase cần tới chúng.

Để hoành thành việc cài đặt kdebase, bạn chỉ cần làm theo các lời hướng dẫn trên màn hình. Bạn có thể dùng rpmdrake để cài phần mềm trên Mandrake bằng cách thực hiện như các bước ở trên.

2. Sử dụng command line: urpmi, urpmf, urpmq

rpmdrake là cái GUI của urpmi, urpmf và urpmq. Bạn cũng nên biết cách sử dụng các lệnh riêng lẻ thay vì gọi rpmdrake. Ngoài cái nguồn của 3 CDs mà rpmdrake sử dụng (chúng nằm trong /etc/urpmi/urpmi.cfg") bạn cũng có thể thêm vào các nguồn cho các phần mềm do người sử dụng Mandrake đóng góp. Những gói này hay nằm trong thư mục contrib trên các máy chủ ftp đang host Mandrake Linux.

Để thêm một nguồn mới, bạn nên ghé qua trang Easy Urpmi tại http://urpmi.org/easyurpmi/index.php để tìm các địa chỉ cho các nguồn hiện có.

a. Chọn bản Mandrake và platform bạn đang xài

b. Chọn loại phần mềm bạn muốn thêm nguồn: nên nhớ bạn đã có nguồn nằm trong /etc/urpmi/urpmi.cfg cho phần chính (core) của Mandrake từ 3 cái CDs, nên bạn không cần chọn nguồn cho phần chính lần nữa. Cho ví dụ này mình sẽ thêm nguồn cho phần mềm trong thư mục contrib nên mình sẽ check cái box cho contrib và chọn một máy chủ ftp. Sau đó nhấn vào "Proceed to step 3"

c. Mở console và gõ dòng lệnh này:

urpmi.addmedia contrib ftp://ftp.tugraz.at/mirror/Mandrake-linux/Mandrake/9.2/contrib/i586 with ../../i586/Mandrake/base/hdlist2.cz

Lưu ý: tất cả trên một dòng. Có khoản trống giữa "i586" và "with". Có khoản trống giữa "with" và "../"

Bạn vừa hoàn thành việc thêm một nguồn tải phần mềm trên Mandrake Linux.

Muốn cập nhật một nguồn tải sau một thời gian sử dụng bạn có thể chạy lệnh: urpmi.update

Vài lệnh cần biết:

a. Cài đặt phần mềm: urpmi package_name

Chẳng hạn mình muốn cài xemacs, gõ "urpmi xemacs" bằng người dùng root như hình ở dưới

Lưu ý: có một lỗi nhỏ trong urpmi khi bạn trả lời (Có/Không), nếu nhấn K nó vẫn hiểu là C. Muốn chắc ăn mình dùng Y hay N (cho Yes/No). Lỗi này sẽ được sửa trong nay mai.

b. Tìm phần mềm chứa tên...: nếu bạn muốn tìm gói chứa tên network thì gõ "urpmq network"

c. Tìm các gói có chưa tập tin hay thư mục với tên....: tìm tất cả các gói có chứa tập tin với tên "network" hoặc thư mục chứa tên "network", gõ "urpmf network"

d. Tìm những gói chứa tên..., bản hiện tại là...: gõ "urpmf --provides package_name"

Ví dụ:

[root@localhost urpmi]# urpmf --provides xchat
xchat:xchat[== 2.0.4-6mdk]
xchat-perl:perl.so
xchat-perl:xchat-perl[== 2.0.4-6mdk]
xchat-python:python.so
xchat-python:xchat-python[== 2.0.4-6mdk]
xchat-tcl:tcl.so
xchat-tcl:xchat-tcl[== 2.0.4-6mdk]
zh-autoconvert-xchat:zh-autoconvert-xchat[== 0.3.13-3mdk]

e. Tìm những gói cần có để chạy chương trình...: gõ "urpmf --requires package_name"

Ví dụ: muốn tìm xem evolution cần những phần mềm nào, mình sẽ gõ:

urpmf --requires evolution

f. Tìm xem gói...dùng để làm gì (tóm tắt): gõ "urpmf --summary package_name"

Và dĩ nhiên bạn luôn luôn có thể tìm hiểu thêm chi tiết cho các lệnh trên bằng cách gõ: urpmi --help, urpmf --help, urpmq --help

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu biết thêm về cách sử dụng/quản lý phần mềm trên Mandrake Linux. urpmi/f/q không phải là công cụ đầu tiên làm đơn giản việc cài đặt phần mềm. Ngoài ra còn có apt-get của Debian (có trước urpmi/f/q) và sau này còn có apt-rpm (cho các rpm based distribution như Red Hat, SUSE), emerge (của Gentoo), slapt-get (của Slackware), ..v..v..

Mọi feedback xin gửi đến larry at vnlinux dot org

Thứ Hai, 11/10/2004 15:31
31 👨 475
0 Bình luận
Sắp xếp theo