Các tham số dòng lệnh Nox App Player hỗ trợ

Dưới đây là danh sách các tham số dòng lệnh mà Nox App Player hỗ trợ (từ phiên bản 3.0 trở lên).

1. Tham số liên quan đến cài đặt

Thiết lập các tham số này khi khởi động Nox để thay đổi cài đặt hệ thống.

1.1 Tên của mỗi đối tượng Nox (hiện thị ở góc trên bên trái của cửa sổ Nox)

-title:<player_name>

Ví dụ:

Nox.exe "-title:Nox App Player"

Lưu ý: Đừng quên dấu cách và dấu ngoặc kép trong các tham số.

1.2 Ngôn ngữ và vị trí

a) Cài đặt ngôn ngữ hệ thống Nox. Nox hỗ trợ 4 cài đặt ngôn ngữ là zh-Hans: tiếng Trung, en: tiếng Anh, ko: tiếng Hàn, jp: tiếng Nhật.

-lang:[zh-Hans|en|ko|jp]

b) Thiết lập vị trí

-locale:<locale>

Ví dụ

Nox.exe -lang:en -locale:sg

1.3 Cài đặt hiển thị màn hình như định hướng, độ phân giải và dpi.

a) Định hướng màn hình: ngang (trên máy tính bảng), dọc (trên điện thoại). Nox sẽ tự động điều chỉnh kích thước, độ phân giải và dpi thích hợp tùy thuộc vào độ phân giải màn hình máy tính.

-screen:[horizontalvertical]

Ví dụ:

Nox.exe -screen:vertical

b) Tùy chỉnh độ phân giải

-resolution:<resolution>

Ví dụ

Nox.exe -resolution:1440x900

c) Tùy chỉnh dpi

-dpi:<dpi>

Ví dụ

Nox.exe -resolution:1440x900 -dpi:270

1.4 Cài đặt hiệu suất

a) Cài đặt hiệu suất có ba tùy chọn: thấp, trung bình, cao.

-performance:[low|middle|high]

Ví dụ:

Nox.exe -performance:high

b) Tùy chỉnh phân bố CPU và RAM cho Nox. Bạn phải đặt cả hai tham số cùng một lúc. Chỉ thiết lập một tham số sẽ không hoạt động. Nếu không kích hoạt VT trên máy tính, bạn sẽ chỉ có thể thiết lập 1 CPU và 2048 MB bộ nhớ ở mức tối đa.

-cpu:<cpu_number> -memory:<memory_in_mb>

Ví dụ:

Nox.exe -cpu:1 -memory:1024

1.5 Root

Chọn để cho phép hoặc ngăn hệ thống Android được root.

-root:[true|false]

Ví dụ:

Nox.exe -root:false

1.6 Cài đặt hiển thị phím ảo

Chọn để hiển thị hoặc ẩn ba phím ảo của hệ thống Android.

-virtualKey:[true|false]

Ví dụ:

Nox.exe -virtualKey:true

1.7 Thay đổi IMEI

-imei:xxxxxx

Ví dụ

Nox.exe -imei:864394100050568

Lưu ý: Tham số này chỉ áp dụng cho phiên bản Nox 3.1. Hãy thoát Nox trước khi thay đổi IMEI bằng cách sử dụng dòng lệnh.

1.8 Thay đổi hãng sản xuất và model thiết bị di động

-manufacturer:google

-model:Nexus5

Ví dụ:

Nox.exe -manufacturer:googleNox.exe -model:Nexus5

Lưu ý: Tham số này chỉ áp dụng cho phiên bản Nox 3.1 và chỉ có thể được thay đổi khi Nox không chạy.

2. Cài đặt và khởi chạy ứng dụng

Cài đặt Nox

Nếu Nox không khởi động, lệnh cài đặt hoặc chạy ứng dụng sẽ được thực hiện sau khi Nox được bật. Nếu Nox được bật, lệnh cài đặt hoặc chạy ứng dụng sẽ được thực hiện trực tiếp.

2.1 Cài đặt và khởi động file apk trên máy tính

-apk:<local_apk_path> [-activity:<package_name/launchable_activity_name> -param:<start_params>]

Ví dụ:

Nox.exe "-apk:C:\Users\%username%\Desktop\tmp\apk\jeten.apk"

Nox.exe "-apk:C:\Users\%username%\Desktop\tmp\apk\test.apk" "-activity:com.bignox.app.test/com.bignox.app.test.AnotherActivity" "-param:-e param_name1 param_value_1 -e param_name_2 param_value_2"

2.2 Khởi chạy ứng dụng dựa theo tên gói

-package:<package_name>

Ví dụ:

Nox.exe -package:com.bignox.app.test

3. Thông số kiểm soát Nox

Kiểm soát Nox sau khi khởi động.

3.1 Thoát Nox

-quit

Ví dụ:

Nox.exe -quit

3.2 Cài đặt nhiều đối tượng

-clone:<nox_id> clone designated Nox instance. Nox id are Nox_x, for example: Nox_0, Nox_1 … Nox_32 …etc.

Dòng lệnh này có thể được kết hợp với các tham số khác để kiểm soát và thiết lập các đối tượng Nox khác nhau.

Ví dụ:

Nox.exe -clone:Nox_1Nox.exe -clone:Nox_2 -resolution:1440x900 -dpi:270 -performance:high -root:falseNox.exe -clone:Nox_2 -quitNox.exe -clone:Nox_3 "-apk:C:\Users\%username%\Desktop\tmp\apk\jeten.apk"

Dưới đây là bảng thống kê các tham số dòng lệnh Nox App Player hỗ trợ để tiện cho các bạn theo dõi.

Tham số dòng lệnh

Chức năng

-clone:<nox_id>

Chạy đối tượng Nox chỉ định

-apk:<local_apk_path> [-activity:<package_name/launchable_activity_name> -param:<start_params>]

Cài đặt và khởi chạy file apk trên máy tính, bạn có thể chỉ định hành động khởi chạy và tham số

-package:<package_name>

Khởi chạy ứng dụng dựa trên tên gói của nó

-title:<player_name>

Thiết lập tên đối tượng Nox

-lang:[zh-Hans|en|ko|jp]

Thiết lập ngôn ngữ Nox

-locale:<locale>

Thiết lập vị trí Nox

-screen:[vertical|horizontal]

Thay đổi hướng màn hình

-resolution:<resolution>

Thay đổi độ phân giải

-dpi:<dpi>

Thiết lập dpi

-performance:[low|middle|high]

Thiết lập hiệu suất

-cpu:<cpu_number>

Thiết lập phân bố CPU

-memory:<memory_in_mb>

Thiết lập phân bố RAM

-root:[true|false]

Bật/tắt chế độ root

-virtualKey:[true|false]

Thiết lập hiển thị phím ảo

-quit

Thoát khỏi Nox

Thứ Năm, 28/09/2017 17:28
51 👨 6.541
0 Bình luận
Sắp xếp theo