Các lệnh con trong lệnh nslookup Windows (Phần 2)

Lệnh nslookup set all

In các giá trị hiện tại của các cài đặt cấu hình.

Cú pháp lệnh nslookup set all

set all

Tham số lệnh nslookup set all

Tham số

Mô tả

{help

?}

Chú giải lệnh nslookup set all

Lệnh Set all cũng in thông tin về máy chủ mặc định và máy tính.

Lệnh nslookup set class

Thay đổi lớp truy vấn. Lớp truy vấn này sẽ chỉ định nhóm giao thức của thông tin.

Cú pháp lệnh nslookup set class

set class=<Class>

Tham số lệnh nslookup set class

Tham số

Mô tả

<Class>

Lớp mặc định là IN. Danh sách sau đây liệt kê các giá trị hợp lệ cho lệnh này:

- IN: Chỉ định lớp Internet.

- CHAOS: Chỉ định lớp Chaos.

- HESIOD: Chỉ định lớp MIT Athena Hesiod.

- ANY: Chỉ định bất kỳ ký tự đại diện nào được liệt kê trước đây.

{help

?}

Lệnh nslookup set d2

Bật hoặc tắt Chế độ gỡ lỗi đầy đủ Debugging Mode. Tất cả các trường của mỗi gói đều được in.

Cú pháp lệnh nslookup set d2

set [no]d2

Tham số lệnh nslookup set d2

Tham số

Mô tả

nod2

Tắt Chế độ gỡ lỗi toàn diện. Cú pháp mặc định là nod2.

d2

Bật Chế độ gỡ lỗi toàn diện.

{help

?}

Lệnh nslookup set debug

Bật hoặc tắt chế độ gỡ lỗi.

Cú pháp lệnh nslookup set debug

set [no]debug

Tham số lệnh nslookup set debug

Tham số

Mô tả

nodebug

Tắt chế độ gỡ lỗi. Cú pháp mặc định là nodebug.

debug

Bật chế độ gỡ lỗi.

**{help

?}**

Chú giải lệnh nslookup set debug

Với chế độ gỡ lỗi được bật, nhiều thông tin về gói được gửi đến máy chủ và câu trả lời kết quả sẽ được in hơn.

Lệnh nslookup set domain

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

thay đổi tên miền Domain Name System (DNS) mặc định thành tên được chỉ định.

Cú pháp lệnh nslookup set domain

set domain=<DomainName>

Tham số lệnh nslookup set domain

Tham số

Mô tả

Chỉ định một tên mới cho tên miền DNS mặc định. Tên miền mặc định là tên máy chủ (host name).

{help | ?}

Hiển thị tóm tắt ngắn về các tiểu lệnh trong nslookup.

Chú giải lệnh nslookup set domain

Tên miền DNS mặc định được nối thêm vào một yêu cầu tra cứu tùy thuộc vào trạng thái của các tùy chọn defnamesearch. Danh sách tìm kiếm tên miền DNS sẽ có chứa các nguồn gốc của miền DNS mặc định nếu nó có ít nhất hai thành phần trong tên của nó. Ví dụ: nếu miền DNS mặc định là mfg.widgets.com, danh sách tìm kiếm được đặt tên là mfg.widgets.com và widgets.com. Sử dụng lệnh srchlist set để chỉ định một danh sách khác và lệnh set all để hiển thị danh sách.

Lệnh nslookup set port

Thay đổi cổng TCP/UDP của máy chủ Domain Name System mặc định thành giá trị được chỉ định.

Cú pháp lệnh nslookup set port

set port=<Port>

Tham số lệnh nslookup set port

Tham số

Mô tả

<Port>

Chỉ định giá trị mới cho cổng máy chủ tên DNS/UDP mặc định. Cổng mặc định là 53.

{help

?}

Lệnh nslookup set querytype

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

Thay đổi loại bản ghi tài nguyên cho truy vấn.

Cú pháp lệnh nslookup set querytype

set querytype=<ResourceRecordtype>

Tham số lệnh nslookup set querytype

Chỉ định một loại bản ghi tài nguyên DNS. Loại bản ghi tài nguyên mặc định là A. Bảng sau đây liệt kê các giá trị hợp lệ cho lệnh này.

Giá trị

Mô tả

A

Chỉ định một địa chỉ IP của máy tính

ANY

Chỉ định một địa chỉ IP của máy tính

CNAME

Chỉ định tên chuẩn cho một bí danh

GID

Chỉ định định danh nhóm của một tên nhóm

HINFO

Xác định định CPU của máy tính và loại hệ điều hành

MB

Chỉ định tên miền hộp thư mailbox

MG

Chỉ định thành viên nhóm mail.

MINFO

Xác định hộp thư hoặc thông tin danh sách mail

MR

Chỉ định tên miền mail rename

MX

Chỉ định đối tượng trao đổi mail

NS

Chỉ định máy chủ tên DNS cho vùng được đặt tên

PTR

Chỉ định tên máy tính nếu truy vấn là địa chỉ IP; nếu không, con trỏ sẽ được chỉ định đến thông tin khác

SOA

Chỉ định quyền cho vùng DNS

TXT

Chỉ định thông tin văn bản.

UID

Xác định định danh người dùng.

UINFO

Xác định thông tin người dùng.

WKS

Mô tả một dịch vụ nổi bật

{help

?}

Chú giải lệnh nslookup set querytype

Lệnh set type thực hiện chức năng tương tự như lệnh querytype set.

Để biết thêm thông tin về các loại bản ghi tài nguyên, hãy xem Request for Comment (Rfc) 1035.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 05/10/2018 08:29
31 👨 184
0 Bình luận
Sắp xếp theo