Các địa chỉ website hữu ích

Nhằm tiết kiệm thời gian cho các bạn khi tìm kiếm các website về lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi xin liệt kê ra đây một số lượng lớn các website về đồ hoạ, bảo mật, virus, lập trình, phần mềm miễn phí, ebook miễn phí, công cụ truy tìm thông tin... Mời các bạn tham khảo.

1. Photoshop

http://user.fundy.net/morris/photoshop.shtml
http://www.stridingstudio.com/tutorials/ **
http://www.wastedyouth.org/tutorials/index.html (d)
http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d/
http://www.deepspaceweb.com/
http://www.neofrog.com/
http://www.phong.com/tutorials/
http://www.spoono.com/tutorials/photoshop/ (denday)
http://www.pixeljunction.com/tutorials.php
http://www.eyewire.com/tips/photoshop/
http://www.photoshoproadmap.com/pho...rials-tips.html
http://www.spyroteknik.com/
http://www.carbonfour.com/tutorials/
http://www.digitexturia.com/index2.php
http://jereme.gfxsites.net/#
http://www.dubtastic.com/
http://www.digitalwebgold.com/resources/tutorials.htm
http://www.designsbymark.com
http://www.axxessdenied.com
http://www.bluesfear.com/tutorials.htm
http://www.dimitrix.net
http://www.eyesondesign.net/
http://www.teamphotoshop.com/
http://www.endeffect.com/
http://www.tutorialsearch.com/
http://www.xanthic.net/tutorials.html
http://www.planetphotoshop.com/
http://www.eyeball-design.com
http://asbestos.edgenetwk.com/news.htm
http://www.dreaminfinity.com/tutorials/ps.shtml
http://www.jereme.com/
http://www.effectlab.com/
http://www.jlswebsource.com/tutorials.html
http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop.htm
http://www.myjanee.com/jnetuts.htm
http://www.savvy.net/photoshop.htm
http://www.photoshopcafe.com
http://robouk.gdesign.nl/tutorials/
http://www.opticnurve.com/tutorials.asp
http://www.pankpages.com/tutorials/photoshoptut.htm
http://www.stewartstudio.com/tips/phototip.htm
http://www.stab.se/aq/ny/index.htm
http://www.magicpixel.com.au/html/workwel.html
http://www.darkerimaging.com/tutorials.htm
http://graphicssoft.about.com/cs/ph...?once=true&
http://www.rtideas.com/ticks/
http://x-tremefx.cnhost.com/tutorial/tutorials.html
http://www.screaming-art.com/tutorials.php
http://www.webinfractions.com/~defe...rials/index.htm
http://w1.243.telia.com/~u24308054/...s/tutorial.html
http://www.digitaltropic.com/tutorials.htm
http://www.perfectpixels.com/index....ethod=photoshop
http://www.distortion.co.uk/freebies/tutorial.html
http://www.arraich.com/ps_intro.htm
http://www.eyeland.com/tutorials.php
http://user.fundy.net/morris/main.html
http://europa.spaceports.com/~beatop/tutorials.htm
http://www.bizark.com/learn/
http://umojan99.tripod.com/
http://www.webteknique.com/
http://www.dsigning.com/photoshop/t...intwithfilters/
http://www.nebulus.org
http://www.gurusnetwork.com/tutoria...shop/index.html
http://www.masteratwork.com/ed/7denierave/
http://www.somethingleet.com/forumd....php?forumid=24
http://www.tutorialforums.com/index.php?referrerid=62
http://www.theroot42.org/forum/
http://www.shadowness.com
http://www.russellbrown.com/tips/photoshop.html
http://www.thewebmachine.com
http://www.good-tutorials.com/tutorials/5/80
http://www.simplephotoshop.com/


2. Khoá học về máy tính

http://www.freeonlineeducation.com/
http://www.free-ed.net/catalog/


3. Lập trình

http://tutorials.beginners.co.uk/integrate_read/i/187/vs_p/
http://stommel.tamu.edu/~baum/programming.html
http://www.programmingtutorials.com/main.asp

http://www.eng.uc.edu/~jtilley/tutorial.html
http://www.justphukit.com/index.php
http://www.tcfb.com/freetechbooks/
http://www.thinkbrown.com/programming/
http://www.tutorialfind.com/tutorials/programming/
http://webnests.com/freetutorials.htm
http://www.webwareindex.com/tutorials/index.html
http://www.freeprogrammingresources.com/
http://www.webmastertoolscentral.co...ials/index.html
http://www.geocities.com/progsharehouse
http://www.php.net
www.programmersheaven.com
http://www.hpcvl.org/faqs/prog_links.html
http://www.pythonware.com/library/t...ction/index.htm
http://www.perl.com/
http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/PERL/perl_caller.html
http://www.perl.com/
http://www.effectiveperl.com/
http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/PERL/perl_caller.html
www.socrateswins.com/text/javascriptserial.html

4. Phần mềm chia sẻ và phần mềm miễn phí

http://nct1.digitalriver.com/fulfill/0001.5 Free trial of Norton Firewall
http://nct.symantecstore.com/0001/ Free trial of Norton Anti Virus and Utilities
http://www.ezgoal.com/channels/utilities/catalogs.asp?
CatalogID=&CatalogID2=&CatalogL=N&Step=2&Order=&Sort=&Ncat=&Ncat1=
http://www.thepublicworks.com/ scroll down (list all computer links)
http://www.webattack.com
http://www.softpile.com/Utilities/AntiVirus/2index2.html
http://www.softwarevault.com/sortlist.asp?category=power_toys
http://www.32bit.com/
http://32bit.bhs.com/
http://www.download32.com/
http://www.davecentral.com/
http://www.download.com/
http://www.5star-shareware.com/
http://www.downloadsoft-ware.com/
http://www.goodfiles.com/
http://www.fileclicks.com/
http://www.ezsoft.net/index.asp
http://www.jumbo.com/
http://www.completelyfreesoftware.com/index_all.html
http://www.iconshareware.com/
http://www.novellshareware.com/
http://www.pcworld.com/
http://www.programfiles.com/
http://www.pcwin.com/
http://www.slaughterhouse.com/software.html
http://www.rosecitysoftware.com/
http://www.rocketdownload.com/
http://www.simplythebest.net/shareware.html
http://www.filetransit.com/
http://www.simtel.net/
http://www.winsite.com/
http://www.win-shareware.com/mainpage.mv
http://www.webattack.com/
http://www.zdnet.com/
http://www.vnunet.com/
http://www.topfile.com/
http://www.topqualityfreeware.com/
http://www.supershareware.com/
http://www.softpile.com/
http://tucows.tierranet.com/
http://www.downseek.com/
http://www.softwarevault.com/
http://www.anydownloads.com/
http://www.bpsoftware.com/SoftWare/software.htm
http://www.freewarefiles.com/
http://www.megago.com/l/
http://www.katho.be/freeware/freeware.htm
http://www.stockpile.com/
http://www.freewareweb.com/
http://www.freewarehome.com/
http://www.sharewareviking.com/
http://www.moochers.com/
http://www.drdownload.com/
http://www.jrsoftbear.com/
http://shareware.start4all.com/
http://www.asp-shareware.org/
http://www.passtheshareware.com/
http://www.sentruin.com/
http://www.discoverrochester.com/internet/
http://www.netshareware.com/
http://www.laze.net/essentials/
http://www.mm-soft.com/
http://www.javashareware.com/
http://www.superwin.com/
http://www.sharewareplace.com/
http://cws.internet.com/
http://www.downloadshareware.com/
http://www.fileflash.com/
http://www.sharewarejunkies.com/
http://www.go-download.com/
http://www.winappslist.com/

http://www.atsofttop.com/
http://4shareware.4anything.com/
http://www.addmine.com/
http://www.billssoftwarepicks.com/
http://alcomputers.dhs.org/
http://www.200sharewarelinks.com/
http://www.bluechillies.com/home/W/
http://www.demonews.com/
http://www.2000shareware.com/
http://www.ezgoal.com/
http://www.downloadshareware.com/
http://www.easycab.com/
http://www.fileclicks.com/
http://www.gammadyne.com/sharewaresites.htm
http://www.lights.com/publisher/freeware/
http://www.go-download.com/
http://www.goodfiles.com/
http://www.myzips.com/
http://www.justtext.com/
http://www.netdownload.com/
http://www.mpsmits.com/
http://www.networkingfiles.com/
http://www.zetall.net/soft/index.html
http://www.windowspc.com/
http://www.totalshareware.com/
http://top100programs.com/
http://www.tiklsoft.com/
http://superfiles.com/

5. Bảo mật

- Linux Security: http://www.linuxsecurity.com
- Bugtrap: http://lists.jammed.com/bugtraq/
- SecuritTeam: http://www.securiteam.com
- Security Focus (patch lỗi): http://www.securityfocus.com
- ICAT (patch lỗi): http://icat.nist.gov/icat.cfm
- PacketStorm (công cụ): http://packetstormsecurity.org
- VHDP (tài liệu): http://vhdp.vnsecurity.net
- SANS InfoSec Reading Room (tài liệu): http://www.sans.org/rr/
- Cisco's Document (tài liệu): http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/ci..._doc/index.htm/
- Xfocus (đội bảo mật): http://www.xfocus.net
- eEye Digital Security (đội bảo mật): http://eeye.com
- ntsecurity.net: http://ntsecurity.nu
- Help Net Security: http://net-security.org
- Georgi Guninski Security Research: http://www.guninski.com
- CGI-Security: http://cgi-security.org

- Các site bảo mật quét virus:

http://www.grc.com
http://www.pcpitstop.com/
http://stealthtests.lockdowncorp.com/
http://scan.sygatetech.com/

6. Kiểm tra đồng hồ hệ thống

http://www.mitre.org/research/cots/TEST.html
http://www.rightime.com/

7. Tải file .dll

http://www.dll-files.com/dllindex/index.shtml

8. Mẹo dành cho Windows

http://www.geocities.com/win98tipcollection/files/list.htm#
http://www.tipsdr.com/common-errors.html (how to fix window error message)http://members.aol.com/axcel216/
http://www.whitecanyon.com/downloads_main.htm (trial to wipe hard drive clean

- Cách cài đặt WinXP

http://www.members.accessus.net/~090/awh/win2ktip.html
http://sysinternals.com/ (utilities for NT/2k/XP
http://members.aol.com/axcel216/ (XP bugs fixes help

9. HTML và phát triển web miễn phí

http://hotwired.lycos.com/webmonkey/reference/color_codes/
www.htmlgoodies.com
http://www.davesite.com/webstation/html/
http://www.w3schools.com/html/
http://www.maxpatch.com/resource1.html (utilities for web design)
http://hotwired.lycos.com/webmonkey/

10. Webhosting miễn phí

http://freewebspace.net/search/power.shtml

11. Ebook và tutorials miễn phí

http://ebooks.vdcmedia.com/
http://vietebooks.tk/
http://www.programmingtutorials.com/main.asp Programming tutorial wide selection for beginners
http://www.softronix.com/logo.html NEW Programming tutorial starting kits
http://trinity.ucs.co.za/docs/
http://blacksun.box.sk/books.html
http://www.ralphb.net/IPSubnet/
http://www.astalavista.com/library/
http://www.soldierx.com/books/index.html
http://www.instinct.org/texts/
http://www.sans.org/infosecFAQ/work/work_list.htm
http://www.cec.uchile.cl/~lindsey/tutorial.htm
http://lnrpc2.irb.hr/ebooks/
http://www.flashdance.cx/books/more/
http://docs.online.bg/
http://thimc.narod.ru/
http://24.157.111.177/justanothersi...TML/default.htm
http://linux.manas.kg/books.htm
http://www.comptechdoc.org/
http://library.cs.tuiasi.ro/

12. Lệnh FTP

http://www.cs.colostate.edu/helpdocs/ftp.html

13. Lệnh MS DOS

http://www.computerhope.com/msdos.htm

14. UNIX

http://www.nmt.edu/tcc/help/unix/unix_cmd.html
http://www.bsd.org/unixcmds.html
http://www.verysimple.com/scripts/support_unix.html
http://www.indiana.edu/~uitspubs/b017/
http://www.mesagroup.com/html/unix_commands.html
http://www.nmt.edu/tcc/help/unix/unix_cmd.html

15. LINUX

www.linuxiso.org
www.redhat.com
www.linux.com
www.userfriendly.org
http://www.linuxjournal.com/
www.slackware.com
www.openoffice.com
www.opensource.org
http://www.linuxhq.com/
http://www.icepack-linux.com/
www.peanut-linux.com

16. Phát hiện KEYLOGGERS

http://www.anti-keyloggers.com/ Scan now
http://www.trapware.com/ProductsSupportFAQ.html things you need to know.
http://www.anti-spy.com/anti-keylogger.htm Removal of spyware

17. Chương trình biên dịch

* C/C++

http://www.delorie.com/djgpp/ - DJGPP
http://gcc.gnu.org/ - GCC
http://www.borland.com/bcppbuilder/freecompiler/ - Borland
http://www.bloodshed.nu/devc.html - Dev-C++
http://www.softintegration.com/ - Ch
http://www.cygnus.com/misc/gnu-win32 - Cygwin Project C/C++
http://www.c-compiler.com/ - Miracle
http://www.4p8.com/eric.brasseur/cppcen.html
http://www.functionx.com/visualc/
Visual Basic Tutorials New
http://www.juicystudio.com/tutorial/vb/index.html
http://abstractvb.com/code.asp?F=1
http://www.starbase-eprime.us/gametutorial.html
http://www.devhood.com/
http://www.vbwm.com/
http://www.developerfusion.com/vbnet/
http://www.freevbcode.com/


The C Programming Language- Tutorial
http://www.zervaas.info/~hendrix/.ebooks/k&r2/

The cplusplus.com Tutorial
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/

Learn C/C++ Today
http://www.cyberdiem.com/vin/learn.html

* Java

http://java.sun.com/products/jdk/ - Sun Official JDK (Java Development Kit)
http://sourceware.cygnus.com/java/ - GNU Java Compiler
http://blue.donga.ac.kr/bluette/ - Bluette
http://www.alphaworks.ibm.com/formula/Jikes - IBM's Jikes
Java

Making Sense of Java
http://www.disordered.org/Java-QA.html

The Java Tutorial by Sun
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/

Brewing Java: A Tutorial
http://www.ibiblio.org/javafaq/javatutorial.html

Java Tutorials
http://www.dickbaldwin.com/toc.htm

Your First Cup of Java
http://java.sun.com/docs/books/tuto...java/index.html

JavaScript Tutorial for Programmers
http://www.wdvl.com/Authoring/JavaScript/Tutorial/

Thau’s JavaScript Tutorial
http://hotwired.lycos.com/webmonkey.../tutorial1.html

Introduction to JavaScript
http://www.w3schools.com/js/js_intro.asp

JavaScript Basics
http://www.pageresource.com/jscript/index2.htm

Intermediate/Advanced JavaScript
http://www.pageresource.com/jscript/index6.htm

JavaScript Tutorial
http://www.cs.brown.edu/courses/bri...t-tutorial.html

* Pascal

http://www.bloodshed.nu/devpascal.html - Dev-Pascal
http://agnes.dida.physik.uni-essen.de/%7Egnu-pascal/ - GNU Pascal
http://utopia.knoware.nl/users/jprins/pp002.zip - PowerPascal (MAC)
http://www.bloodshed.nu/delphi/tinypas.zip - Tiny Pascal

* Cobol

http://www.gnu.org/software/cobol/ - GNU Cobol
http://tiny-cobol.sourceforge.net/ - Tiny Cobol

* BASIC (tất cả các phiên bản)

http://www.darkbasic.com/ - Dark Basic
http://www.freebyte.com/programming/compilers/envelop.html
http://www.hof.net/%7Egbasic/ - GBASIC (Multimedia support)
http://msdn.microsoft.com/vbasic/do...cce/default.asp - Microsoft VB Control Creation Edition
http://www.powerbasic.com/ - PowerBasic (BASIC compiler, not interpreter)
http://web.infoave.net/%7Eterryms/qb.zip - QBasic 4.
http://dir.yahoo.com/Computers_and_...elopment/Tools/ has compilers and debugers.
http://borland.com
http://www.bloodshed.net/
www.python.com > python compiler

* TCP/IP

tcp/ip
http://www.mesagroup.com/html/unix_commands.html http://www.yale.edu/pclt/COMM/TCPIP.HTM http://www.private.org.il/tcpip_rl.html http://learning.lib.vt.edu/wintcpip/wintcpip.html http://www.sangoma.com/fguide.htm http://www.faqs.org/faqs/internet/tcp-ip/resource-list/
http://docs.rinet.ru:8083/TCP-IP/
http://www.itprc.com/tcpipfaq/default.htm http://www.cisco.com/warp/public/535/4.html http://www.linuxguruz.org/
http://www.maththinking.com/boat/booksIndex.htm


* AVATARS và GRAPHICS (đồ hoạ) miễn phí

http://www.free-backgrounds.com/ great site for backgrounds
http://www.badassbuddy.com/
http://www.flamingtext.com/
http://www.3dbuzz.com/
http://www.cooltext.com
http://www.deviantart.com/
http://www.geocities.com/Heartland/...9106/links.html
http://www.bravenet.com/
http://www.tcdesign.net/solidarity_graphics.htm
http://www.palacetools.com/graphics/
http://www.sawz.com/vp/Cool/
http://www.freedownloadscenter.com/

* Linux

IPTables Firewall
http://www.linuxworld.com/site-stor...0.ipchains.html

LinuxNewbie.org – LOTS of stuff here
http://www.linuxnewbie.org/

Beginner’s Guide to Armoring Linux
http://www.spitzner.net/linux.html

Linux Advanced Routing and Traffic Control HOWTO
http://www.tldp.org/HOWTO/Adv-Routing-HOWTO/

Linux Security Documentation
http://www.linuxsecurity.com/docs/

Securing a Linux Workstation
http://www.unc.edu/security/securing_linux.html

Securing Red Hat 7.3
http://www.puschitz.com/Security.shtml

Security HOWTO for Red Hat Linux
http://www.linuxsecurity.com/docs/L...OWTO/index.html

IPCop Firewall Overview
http://online.securityfocus.com/infocus/1556

Squid Web Proxy
http://www.squid-cache.org/

* UNIX

UNIX Command Summary (Useful)
http://www.bsd.org/unixcmds.html

A Basic UNIX Tutorial
http://www.isu.edu/departments/comc.../unixindex.html

UNIXhelp for Users
http://idiom.com/UNIXhelp1.3/Pages/index.html

UNIX System Administration
http://wks.uts.ohio-state.edu/sysad...l/sysadm-1.html

UNIX Primer
http://bignosebird.com/unix.shtml

UNIX System Administration Independent Learning
http://www.uwsg.indiana.edu/usail/index.html

* Python

Python Tutorial
http://honors.montana.edu/~jjc/easy...ytut/node2.html

Learning to Program Python
http://www.freenetpages.co.uk/hp/alan.gauld/

Python Tutorial
http://www.python.org/doc/current/tut/tut.html

Python Programming for Beginners
http://www.linuxjournal.com/article.php?sid=3946

Python Tutorial
http://www.unix-ag.uni-siegen.de/docs/python/tut/


* CPPhome
http://www.cpp-home.com/


* HTML

HTML Basics
http://www.htmlgoodies.com/primers/basics.html

Introduction to HTML
http://www.cwru.edu/help/introHTML/toc.html

Writing HTML
http://www.mcli.dist.maricopa.edu/tut/lessons.html

Interactive Tutorial for Beginners
http://www.davesite.com/webstation/html/

HTML Tutorial
http://www.w3schools.com/html/default.asp

Demonstration of Basic and Advanced HTML Tags
http://www2.utep.edu/~kross/tutorial/

* PHP

PHPHelp.com Tutorials
http://www.phphelp.com/article/index.php?category=PHP

PHP Articles
http://www.phpbuilder.com/columns/

A Bundle of PHP Tutorials at PHPFreaks
http://www.phpfreaks.com/tutorial_index.php

WebmasterHelp PHP Tutorial
http://www.freewebmasterhelp.com/tutorials/php

An Introduction to PHP
http://www.rci.rutgers.edu/~jfulton/php1/

* SQL

SQL Tutorial
http://sqlcourse.com/

Another SQL Tutorial
http://www.w3schools.com/sql/default.asp

BayConGroup SQL Tutorial
http://www.baycongroup.com/tocsql.htm

Start Using MySQL
http://www.phpfreaks.com/tutorials/33/0.php

SQL Reference and Tutorial
http://www.ilook.fsnet.co.uk/ora_sql/sqlmain.htm

* Perl

Perl Tutorial
http://archive.ncsa.uiuc.edu/Genera...ning/PerlIntro/

Robert’s Perl Tutorial
http://www.sthomas.net/roberts-perl-tutorial.htm

Introduction to Perl
http://www.cclabs.missouri.edu/thin...perlcourse.html

A Perl Tutorial: Super Basics
http://home.bluemarble.net/~scotty/Perl/basic.html

Perl FAQ
http://www.perl.com/language/CPAN/d...rl-cgi-faq.html

Practical Perl Programming
http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/PERL/perl_caller.html

Simple Explanation to CGIs
http://bignosebird.com/lscgi.shtml

* Pascal

Khaan’s Learn Pascal Page
http://www.algonet.se/~khaan/tutor/

Roby’s Pascal Lessons
http://www.geocities.com/SiliconVal...3230/index.html

Pascal Programming
http://www.xploiter.com/mirrors/pascal/default.htm

Learn Pascal
http://web.mit.edu/taoyue/www/tutor...scal/intro.html

* Visual Basic

Visual Basic Courses
http://www.visualbasicbooks.com/courses.html

Visual Basic Tutorials
http://cuinl.tripod.com/tutorials.htm

More VB Tutorials
http://www.vbtutor.net/vbtutor.html

PBComs Visual Basic Tutorials
http://webspace.dialnet.com/paul_pbcoms/vb/tutor.html

* QBasic

QBasic Tutorials
http://www.qbasic.com/tutorial.shtml

QBasic Learning
http://www.enteract.com/~dandd/basic/

Programming in QBasic
http://doorknobsoft.tripod.com/qbasic_tutorial.html

Dr. Dobb’s QBasic Tutorial
http://www.ddj.com/articles/2001/01...ic_tutorial.htm

Jamies QBasic Tutorials
http://www.jatos.co.uk/qbasic/

* VBScript

VBScript Tutorial
http://www.intranetjournal.com/corner/wrox/progref/vbt/

MS VBScript Tutorial
http://www.webtivities.net/files/vbscript/vbstutor.htm

VBScript Tutorial
http://www.w3schools.com/vbscript/d...sp?output=print

* MSDOS

DOS: The Alternative Operating System
http://www.mwpms.uklinux.net/page8.htm

MSDOS Tutorial
http://www.butterwick0.freeserve.co.uk/tutor/menu.html

DOS Tutorial: The Basics
http://www.glue.umd.edu/~nsw/ench250/dostutor.htm

Learning MSDOS Basics
http://www.tnd.com/camosun/elex130/dostutor1.html

Basic MSDOS Commands
http://www.nelie.org/devilworks/MS-DOS.php

* Assembly

Assembly Tutorial
http://www.xs4all.nl/~smit/asm01001.htm

Roby's PC Assembly Tutorial
http://www.geocities.com/SiliconVal...m/asmles01.html

* Tcl

Tcl/Tk Tutorial
http://hegel.ittc.ukans.edu/topics/...orial-noplugin/

Tcl Tutorial
http://users.belgacom.net/bruno.champagne/tcl.html

A short Tcl Tutorial
http://jan.netcomp.monash.edu.au/Pr...cl/tcl_tut.html

A rock bottom Basic Tutorial in Tcl/Tk
http://mini.net/tcl/4161

18. Networking

Home Networking Tutorial
http://www.homenethelp.com/web/howto/HomeNet-start.asp

Basic Networking Fundamentals
http://punch.engr.wisc.edu/~orchard/net-tutorial/

Lantronix Networking Tutorials
http://www.lantronix.com/learning/tutorials/

Wireless Networking Tutorial
http://www.winncom.com/html/wireless.shtml

Networking Tutorial
http://student.bii.a-star.edu.sg/~d...g_tutorial.html

Linux Networking
http://www.yolinux.com/TUTORIALS/Li...Networking.html

19. What is?

www.whatismyip.com find your ip
http://whatis.techtarget.com/ ever

20. Đ
ịa chỉ về scripts

http://www.hotscripts.com/
http://webdeveloper.earthweb.com/webjs/
http://www.perlarchive.com/guide/
http://www.a1javascripts.com/
http://javascript.internet.com/new/index.html
http://javaboutique.internet.com/
http://java.sun.com/
http://hotwired.lycos.com/webmonkey/collections/javascript.html/?tw=javascript
http://wsabstract.com/
http://www.dynamicdrive.com/
http://www.dhtmlshock.com/
http://www.cgi-resources.com/
http://www.verysimple.com/
http://www.mycgiscripts.com/
http://perl.about.com/?once=true&
http://www.perl.com/pub
http://www.perlarchive.com/index.shtml
http://www.mysql.com/
http://php.resourceindex.com/
http://www.phpbuilder.com/
http://www.php.net/
http://www.zend.com/
http://http://www.onlyscripts.com/
www.scripts.com/
http://www.freecode.com/index/
http://www.scriptsearch.com/
http://code.box.sk/
http://wdvl.com/Authoring/JavaScript/Tutorial/
http://www.bignosebird.com/
http://webbuilderzone.com/
http://www.devshed.com/
http://theoryx5.uwinnipeg.ca/CPAN/cpan-search.html
http://123webmaster.com/
http://www.infohiway.com/javascript/indexf.htm
http://www.worldwidemart.com/scripts/
http://phpclub.unet.ru/
http://perl.apache.org/
http://www.newarchitectmag.com/webcoder/
http://www.java-scripts.net/

21. Tìm kiếm các website đẹp

http://www.thebestdesigns.com
http://www.designinteract.com/
http://www.coolstop.com/2001v2/
http://mediainspiration.com/

22. Một số địa chỉ về các search engines để tìm kiếm nhanh chóng

http://www.4anything.com/
http://www.about.com/?sourceid=00127077634122604863
http://www.aliweb.com/
http://www.100hot.com/index.html
http://www.bomis.com/
http://www.britannica.com/
http://www.dictionary.com/dictionary/
http://www.disinfo.com/
http://www.gosnoop.com/
http://www.freefind.com/
http://www.google.com/
http://www.explode2000.com/
http://www.infohiway.com/
http://www.links2go.com/
http://www.looksmart.com/r?country=oz
http://www.highway61.com/
http://www.nationaldirectory.com/
http://www.metacrawler.com/index.html?nocookie
http://www.lycos.com/
http://www.jayde.com/
http://www.oingo.com/
http://headlines.nerdworld.com/
http://www.northernlight.com/
http://www.thenetone.com/
http://www.mamma.com/
http://www.webcrawler.com/
http://search.thunderstone.com/texis/websearch/
http://sprinks.about.com/
http://www.searchopolis.com/
http://www.search.com/
http://www.realnames.com/body/home.asp

Thứ Hai, 05/04/2004 08:36
31 👨 1.543
0 Bình luận
Sắp xếp theo