Bài 4, 5, 6, 7, 8 trang 24 SGK Đại số 10

Bài 4, 5, 6, 7, 8 trang 24 SGK Đại số 10, đây là những bài tập, câu hỏi giúp bạn ôn lại kiến thức về tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau; định nghĩa hợp, giao, hiệu…

Bài 4 trang 24 sgk Đại số 10

Nêu định nghĩa tập hợp con của một tập hợp và định nghĩa hai tập hợp bằng nhau.

Giải: 

Tập hợp con: Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B thì ta nói rằng tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B.

Kí hiệu: A ⊂ B ⇔ ∀ x ∈ A thì x ∈ B

– Khi A ⊂ B và B ⊂ A ta nói tập hợp A bằng tập hợp B và viết là A = B.

(Hiểu cách khác: Hai tập hợp bằng nhau là hai tập hợp có phần tử giống hệt nhau).

Bài 5 trang 64 sgk Đại số 10

Nêu các định nghĩa hợp, giao, hiệu và phần bù của hai tập hợp. Minh họa các khái niệm đó bằng hình vẽ.

Giải:

  • Giao của hai tập hợp: A ∩ B = {x | x ∈ A và x ∈ B}
  • Hợp của hai tập hợp: A ∪ B = {x | x ∈ A hoặc x ∈ B}
  • Hiệu của A và B: A \ B = {x | x ∈ A và x ∉ B}
  • Phần bù của B trong A: Nếu B ⊂ A thì A \ B gọi là phần bù của B trong A, kí hiệu: CAB.

Minh họa các khái niệm đó bằng hình vẽ

Bài 6 trang 24 sgk Đại số 10

Nêu định nghĩa đoạn [a; b], khoảng (a; b), nửa khoảng [a; b), (a; b], (-∞; b], [a; +∞). Viết tập hợp R các số dưới dạng một khoảng.

Giải:

  • Đoạn: [a; b] = {x ∈ R | a ≤ x ≤ b}
  • Khoảng: (a; b) = {x ∈ R | a < x < b}
  • Nửa khoảng:

[a; b) = {x ∈ R | a ≤ x < b}

(a; b] = {x ∈ R | a < x ≤ b}

(-∞; b] = {x ∈ R | x ≤ b}

[a; +∞) = {x ∈ R | x ≥ a}

  • Tập hợp R = (-∞; +∞)

Bài 7 trang 24 sgk Đại số 10

Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng? Thế nào là độ chính xác của một số gần đúng?

Giải:

được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng a.

được gọi là độ chính xác của số gần đúng a.

Giải bài 8 trang 24 sgk Đại số 10

Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh đề P ⇒ Q với:

a) P = "ABCD là một hình vuông",

Q = "ABCD là một hình bình hành";

b) P = "ABCD là một hình thoi",

Q = "ABCD là một hình chữ nhật".

Lời giải:

a) Mệnh đề P ⇒ Q là "Nếu ABCD là một hình vuông thì nó là một hình bình hành". Mệnh đề này đúng.

b) Mệnh đề P ⇒ Q là "Nếu ABCD là một hình thoi thì ABCD là một hình chữ nhật". Mệnh đề này sai.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Thứ Sáu, 30/07/2021 17:16
31 👨 66
0 Bình luận
Sắp xếp theo