Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Quản Trị Mạng - Từ lâu, KVM (Kernel-based Virtual Machine) được rất nhiều người biết đến là một cơ sở hạ tầng ảo hóa cho nhân Linux dành cho những CPU hỗ trợ công nghệ ảo hóa như Intel VT hoặc AMD-V... Trước đây chúng tôi đã từng hướng dẫn các bạn ảo hóa với KVM trên nền tảng Fedora 12 Server. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giúp các bạn có thể cài đặt, sử dụng KVM để khởi tạo và chạy các máy ảo trên máy chủ CentOS 6.0.

1. Một số lưu ý

Phần minh họa sau chúng tôi sử dụng máy chủ CentOS 6.0 với hostname server1.example.com, địa chỉ IP của KVM host là 192.168.0.100.

SELinux cần được vô hiệu hóa trên hệ thống CentOS 6.0 để có thể làm việc tốt nhất (nếu bạn để SELinux ở chế độ on nó vẫn hoạt động nhưng chúng tôi không chắc chắn về những sự cố có thể xảy ra).

vi /etc/selinux/config
Set SELINUX=disabled

 # This file controls the state of SELinux on the system.
 # SELINUX= can take one of these three values:
 #   enforcing - SELinux security policy is enforced.
 #   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
 #   disabled - No SELinux policy is loaded.
 SELINUX=disabled
 # SELINUXTYPE= can take one of these two values:
 #   targeted - Targeted processes are protected,
 #   mls - Multi Level Security protection.
 SELINUXTYPE=targeted

Sau đó khởi động lại:

reboot

Ngoài ra chúng ta cần hệ thống desktop được cài đặt virt-manager để kết nối tới giao diện điều khiển đồ họa của máy ảo mà chúng ta sẽ tạo. Ở đây sử dụng Fedora 15.

2. Cài đặt KVM

Trước khi tiến hành, bạn cần xác định xem CPU của mình có hỗ trợ ảo hóa phần cứng hay không:

egrep '(vmx|svm)' --color=always /proc/cpuinfo

Nếu màn hình hiển thị thông tin dạng như sau:

 [root@server1 ~]# egrep '(vmx|svm)' --color=always /proc/cpuinfo
 flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall
 nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy misalignsse
 flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall
 nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy misalignsse
 [root@server1 ~]#

Như vậy là CPU của bạn có hỗ trợ, ngược lại nếu không hiển thị gì thì bạn hãy dừng lại ở đây.

Bây giờ chúng ta import các key GPG cho các gói phần mềm:

rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY*

Tiến hành cài đặt KVM và virtinst (một công cụ để tạo máy ảo):

yum install kvm libvirt python-virtinst qemu-kvm

Sau đó khởi động libvirt daemon:

/etc/init.d/libvirtd start

Kiểm tra xem KVM đã cài đặt thành công hay chưa, chạy lệnh:

virsh -c qemu:///system list

Nếu màn hình hiển thị thông tin sau đây chứng tỏ bạn đã thành công:

[root@server1 ~]# virsh -c qemu:///system list
Id Name State
----------------------------------

[root@server1 ~]#

Ngược lại, bạn hãy thực hiện thêm lần nữa.

Tiếp theo chúng ta cần thiết lập một cầu nối cho mạng trên máy chủ (network bridge) để có thể truy cập máy ảo từ xa bằng các host khác nhau như hệ thống vật lý trong mạng.

Để làm điều này, cài đặt gói bridge-utils:

yum install bridge-utils

Và cấu hình một bridge. Tạo file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0 (hãy sử dụng các giá trị IPADDR, PREFIX, GATEWAY, DNS1 DNS2 từ tập tin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0); bạn cũng cần chắc chắn rằng mình đang dùng giá trị TYPE=Bridge, không phải TYPE=Ethernet:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0

 DEVICE="br0"
 NM_CONTROLLED="yes"
 ONBOOT=yes
 TYPE=Bridge
 BOOTPROTO=none
 IPADDR=192.168.0.100
 PREFIX=24
 GATEWAY=192.168.0.1
 DNS1=8.8.8.8
 DNS2=8.8.4.4
 DEFROUTE=yes
 IPV4_FAILURE_FATAL=yes
 IPV6INIT=no
 NAME="System br0"

Chỉnh sửa /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 như sau (các giá trị BOOTPROTO, IPADDR, PREFIX, GATEWAY, DNS1, DNS2 để ở dạng chú thích và thêm dòng BRIDGE=br0):

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

 DEVICE="eth0"
 NM_CONTROLLED="yes"
 ONBOOT=yes
 HWADDR=00:1E:90:F3:F0:02
 TYPE=Ethernet
 #BOOTPROTO=none
 #IPADDR=192.168.0.100
 #PREFIX=24
 #GATEWAY=192.168.0.1
 #DNS1=8.8.8.8
 #DNS2=8.8.4.4
 DEFROUTE=yes
 IPV4_FAILURE_FATAL=yes
 IPV6INIT=no
 NAME="System eth0"
 UUID=5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03
 BRIDGE=br0

Khởi động lại mạng:

/etc/init.d/network restart

Và chạy lệnh:

ifconfig

Network bridge (br0) sẽ hiển thị như sau:

 [root@server1 ~]# ifconfig br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:90:F3:F0:02 inet addr:192.168.0.100 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::21e:90ff:fef3:f002/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:103 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:79 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:7434 (7.2 KiB) TX bytes:21398 (20.8 KiB) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:90:F3:F0:02 inet6 addr: fe80::21e:90ff:fef3:f002/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:19511 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:11592 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:25980124 (24.7 MiB) TX bytes:1104371 (1.0 MiB) Interrupt:28 Base address:0x6000
 
 lo    Link encap:Local Loopback
      inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
      inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
      UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
      RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:0
      RX bytes:3608 (3.5 KiB) TX bytes:3608 (3.5 KiB)
 
 virbr0  Link encap:Ethernet HWaddr 6A:12:69:18:2B:05
      inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:0
      RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
 
 [root@server1 ~]#

3. Cài đặt virt-viewer hoặc virt-manager trên Fedora 15 Desktop

Tiếp theo chúng ta cần một phương tiện để kết nối tới giao diện điều khiển đồ họa của các guest. Ở đây sử dụng virt-manager cho Fedora 15.

Bắt đầu bằng sử dụng tài khoản root

su

Và chạy:

yum install virt-manager libvirt qemu-system-x86 openssh-askpass

Sau đó cài đặt virt-manager (trong trường hợp bạn đang dùng Ubuntu 11.04).

sudo apt-get install virt-manager

4. Tạo một Debian Squeeze Guest từ dòng lệnh

Bây giờ quay trở lại CentOS 6.0 KVM host.

Và xem:

man virt-install

Để tìm hiểu cách sử dụng virt-install.

Chúng ta sẽ tạo một máy ảo dựa trên hình ảnh trong thư mục /var/lib/libvirt/images/ đã được tạo ra khi cài đặt KVM ở phần 2.

Để tạo một Debian Squeeze guest (trong chế độ bridging) với tên vm10, dung lượng RAM 512MB, hai CPU ảo và file ảnh đĩa cứng /var/lib/libvirt/images/vm10.img (kích thước 12GB). Cho đĩa CD Debian Squeeze Netinstall vào ổ CD và chạy:

virt-install --connect qemu:///system -n vm10 -r 512 --vcpus=2 --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm10.img,size=12 -c /dev/cdrom --vnc --noautoconsole --os-type linux --os-variant debiansqueeze --accelerate --network=bridge:br0 --hvm

Tất nhiên, bạn cũng có thể tạo file ảnh ISO của Debian Squeeze Netinstall CD (khuyến cáo nên tạo trong /var/lib/libvirt/images/ bởi khi tạo máy ảo thông qua virt-manager từ Fedora sẽ tìm kiếm file ISO trong thư mục này).

dd if=/dev/cdrom of=/var/lib/libvirt/images/debian-6.0.2.1-amd64-netinst.iso

Và sử dụng file ISO đó bằng lệnh virt-install:

virt-install --connect qemu:///system -n vm10 -r 512 --vcpus=2 --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm10.img,size=12 -c /var/lib/libvirt/images/debian-6.0.2.1-amd64-netinst.iso --vnc --noautoconsole --os-type linux --os-variant debiansqueeze --accelerate --network=bridge:br0 --hvm

Kết quả sẽ hiển thị như sau:

 [root@server1 ~]# virt-install --connect qemu:///system -n vm10 -r 512 --vcpus=2 --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm10.img,size=12 -c /var/lib/libvirt/images/debian-6.0.2.1-amd64-netinst.iso --vnc --noautoconsole --os-type linux --os-variant debiansqueeze --accelerate --network=bridge:br0 --hvm
 
 
 Starting install...
 Allocating 'vm10.img'       | 12 GB   00:00
 Creating domain...         |  0 B   00:00
 Domain installation still in progress. You can reconnect to
 the console to complete the installation process.
 [root@server1 ~]#

5. Kết nối tới Guest

KVM guest sẽ khởi động từ Debian Squeeze Netinstall và bắt đầu cài đặt Debian – đó là lý do tại sao bạn cần kết nối tới giao diện điều khiển đồ họa của guest. Bạn có thể làm điều này với virt-manager trên Fedora 15 desktop.

Vào Applications > System Tools > Virtual Machine Manager để khởi động virt-manager:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Khi virt-manager được chạy lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi “Unable to open a connection to the libvirt management daemon.” Hãy yên tâm và bỏ qua nó bởi chúng ta không muốn kết nối tới libvirt daemon cục bộ. Kích Close.

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Vào File > Add Connection để kết nối vào CentOS 6.0 KVM host:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Tại mục Hypervisor chọn QEMU/KVM, đánh dấu tích vào Connect to remote host. Kích vào nút mũi tên cạnh mục Method để mở một danh sách mới, chọn SSH, phần Username bạn nhập root, phần hostname nhập server1.example.com hoặc địa chỉ IP 192.168.0.100 của CentOS 6.0 KVM host. Cuối cùng ấn Connect.

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Nếu đây là lần đầu tiên kết nối tới máy chủ KVM từ xa, bạn cần gõ yes và ấn OK:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Sau đó nhập mật khẩu root của CentOS 6.0 KVM host:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Bạn sẽ thấy vm10 đang chạy. Đánh dấu vào guest đó và kích nút Open để mở giao diện điều khiển:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Nhập lại mật khẩu root cho KVM host lần nữa:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Bây giờ bạn sẽ được kết nối với giao diện điều khiển đồ họa của guest và xem trình cài đặt Debian:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Tiến hành cài đặt Debian như cách thông thường trên một hệ thống vật lý. Lưu ý ở phần cuối của quá trình cài đặt, Debian guest cần khởi động lại. Sau đó guest tự động dừng hoạt động, bạn cần khởi động lại nó. Đối với virt-manager hoặc CentOS 6.0 KVM host ta dùng lệnh sau:

irsh --connect qemu:///system

start vm10

quit

Như vậy bạn có thể kết nối tới guest lần nữa với virt-manager và cấu hình cho nó. Nếu bạn cài đặt OpenSSH (gói openssh-server) trong guest, bạn có thể kết nối tới nó qua SSH client (giống như PuTTY).


6. Tạo một Debian Squeeze Guest từ Desktop với virt-manager

Thay vì tạo Debian Squeeze Guest bằng dòng lệnh mà mục 4 đã trình bày, bạn có thể dễ dàng tạo ra nó trong Fedora desktop bằng cách sử dụng virt-manager (tuy nhiên, máy ảo sẽ được tạo trên CentOS 6.0 KVM host).

Để làm điều này, kích vào nút: Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Cửa sổ New VM xuất hiện, nhập tên cho VM vào trường Name (ví dụ: vm11), chọn Local install media (ISO image or CDROM) và kích Forward:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Tiếp theo chọn Linux trong menu xổ xuống của mục OS type, chọn Debian Squeeze tại mục Version. Sau đó đánh dấu tích vào Use ISO image rồi ấn nút Browse...

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Chọn file debian-6.0.2.1-amd64-netinst.iso mà bạn vừa tạo ở mục 4, ấn Choose Volume:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Ấn Forward:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Cấp phát bộ nhớ và số lượng CPU cho máy ảo, kích Forward:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Ở màn hình tiếp theo, đánh dấu vào Enable storage for this virtual machine, chọn Create a disk image on the computer's hard drive, xác định dung lượng của ổ cứng (ví dụ 12GB), đánh dấu vào Allocate entire disk now. Kích tiếp Forward:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Đến bước cuối cùng của hộp thoại New VM. Tại Advanced options chọn Host device vnet0 (Bridge 'br0'); - đây chính là tên của bridge chúng ta đã tạo ở mục 2. Kích Finish.

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

File ảnh của ổ đĩa cho VM sẽ được khởi tạo, sau đó VM sẽ khởi động. Nhập mật khẩu root của CentOS 6.0 KVM host:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Kết quả là bạn sẽ được kết nối tới giao diện điều khiển của guest và xem bộ cài đặt Debian:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Tiến hành cài đặt Debian như bình thường.


7. Quản lý một KVM Guest từ dòng lệnh

KVM guests có thể được quản lý thông qua lệnh virsh. Chức năng này gọi là virtual shell.

virsh --connect qemu:///system

Virtual shell sẽ được hiển thị như sau:

[root@server1 ~]# virsh --connect qemu:///system
Welcome to virsh, the virtualization interactive terminal.

Type: 'help' for help with commands
'quit' to quit

virsh #

Bạn có thể gõ lệnh:

help

Để liệt kê danh sách các lệnh có sẵn, chạy lệnh:

list

 virsh # help
 Commands:
 
   help      print help
   attach-device  attach device from an XML file
   attach-disk   attach disk device
   attach-interface attach network interface
   autostart    autostart a domain
   capabilities  capabilities
   cd       change the current directory
   connect     (re)connect to hypervisor
   console     connect to the guest console
   cpu-baseline  compute baseline CPU
   cpu-compare   compare host CPU with a CPU described by an XML file
   create     create a domain from an XML file
   start      start a (previously defined) inactive domain
   destroy     destroy a domain
   detach-device  detach device from an XML file
   detach-disk   detach disk device
   detach-interface detach network interface
   define     define (but don't start) a domain from an XML file
   domid      convert a domain name or UUID to domain id
   domuuid     convert a domain name or id to domain UUID
   dominfo     domain information
   domjobinfo   domain job information
   domjobabort   abort active domain job
   domname     convert a domain id or UUID to domain name
   domstate    domain state
   domblkstat   get device block stats for a domain
   domifstat    get network interface stats for a domain
   dommemstat   get memory statistics for a domain
   domblkinfo   domain block device size information
   domxml-from-native Convert native config to domain XML
   domxml-to-native Convert domain XML to native config
   dumpxml     domain information in XML
   edit      edit XML configuration for a domain
   find-storage-pool-sources discover potential storage pool sources
   find-storage-pool-sources-as find potential storage pool sources
   freecell    NUMA free memory
   hostname    print the hypervisor hostname
   list      list domains
   migrate     migrate domain to another host
   migrate-setmaxdowntime set maximum tolerable downtime
   net-autostart  autostart a network
   net-create   create a network from an XML file
   net-define   define (but don't start) a network from an XML file
   net-destroy   destroy a network
   net-dumpxml   network information in XML
   net-edit    edit XML configuration for a network
   net-list    list networks
   net-name    convert a network UUID to network name
   net-start    start a (previously defined) inactive network
   net-undefine  undefine an inactive network
   net-uuid    convert a network name to network UUID
   iface-list   list physical host interfaces
   iface-name   convert an interface MAC address to interface name
   iface-mac    convert an interface name to interface MAC address
   iface-dumpxml  interface information in XML
   iface-define  define (but don't start) a physical host interface from an XML file
   iface-undefine undefine a physical host interface (remove it from configuration)
   iface-edit   edit XML configuration for a physical host interface
   iface-start   start a physical host interface (enable it / "if-up")
   iface-destroy  destroy a physical host interface (disable it / "if-down")
   managedsave   managed save of a domain state
   nodeinfo    node information
   nodedev-list  enumerate devices on this host
   nodedev-dumpxml node device details in XML
   nodedev-dettach dettach node device from its device driver
   nodedev-reattach reattach node device to its device driver
   nodedev-reset  reset node device
   nodedev-create create a device defined by an XML file on the node
   nodedev-destroy destroy a device on the node
   nwfilter-define define or update a network filter from an XML file
   nwfilter-undefine undefine a network filter
   nwfilter-dumpxml network filter information in XML
   nwfilter-list  list network filters
   nwfilter-edit  edit XML configuration for a network filter
   pool-autostart autostart a pool
   pool-build   build a pool
   pool-create   create a pool from an XML file
   pool-create-as create a pool from a set of args
   pool-define   define (but don't start) a pool from an XML file
   pool-define-as define a pool from a set of args
   pool-destroy  destroy a pool
   pool-delete   delete a pool
   pool-dumpxml  pool information in XML
   pool-edit    edit XML configuration for a storage pool
   pool-info    storage pool information
   pool-list    list pools
   pool-name    convert a pool UUID to pool name
   pool-refresh  refresh a pool
   pool-start   start a (previously defined) inactive pool
   pool-undefine  undefine an inactive pool
   pool-uuid    convert a pool name to pool UUID
   secret-define  define or modify a secret from an XML file
   secret-dumpxml secret attributes in XML
   secret-set-value set a secret value
   secret-get-value Output a secret value
   secret-undefine undefine a secret
   secret-list   list secrets
   pwd       print the current directory
   quit      quit this interactive terminal
   exit      quit this interactive terminal
   reboot     reboot a domain
   restore     restore a domain from a saved state in a file
   resume     resume a domain
   save      save a domain state to a file
   schedinfo    show/set scheduler parameters
   dump      dump the core of a domain to a file for analysis
   shutdown    gracefully shutdown a domain
   setmem     change memory allocation
   setmaxmem    change maximum memory limit
   setvcpus    change number of virtual CPUs
   suspend     suspend a domain
   ttyconsole   tty console
   undefine    undefine an inactive domain
   update-device  update device from an XML file
   uri       print the hypervisor canonical URI
   vol-create   create a vol from an XML file
   vol-create-from create a vol, using another volume as input
   vol-create-as  create a volume from a set of args
   vol-clone    clone a volume.
   vol-delete   delete a vol
   vol-wipe    wipe a vol
   vol-dumpxml   vol information in XML
   vol-info    storage vol information
   vol-list    list vols
   vol-pool    returns the storage pool for a given volume key or path
   vol-path    returns the volume path for a given volume name or key
   vol-name    returns the volume name for a given volume key or path
   vol-key     returns the volume key for a given volume name or path
   vcpuinfo    domain vcpu information
   vcpupin     control domain vcpu affinity
   version     show version
   vncdisplay   vnc display
   snapshot-create Create a snapshot
   snapshot-current Get the current snapshot
   snapshot-delete Delete a domain snapshot
   snapshot-dumpxml Dump XML for a domain snapshot
   snapshot-list  List snapshots for a domain
   snapshot-revert Revert a domain to a snapshot
 
 virsh #	

Hiển thị toàn bộ các guest đang chạy:

list --all

Hiển thị toàn bộ guest đang chạy lẫn không hoạt động:

virsh # list --all
Id Name State
----------------------------------
3 vm11 running
- vm10 shut off

virsh #

Nếu bạn chỉnh sửa file xml của một guest (trong /etc/libvirt/qemu/), bạn cần định nghĩa lại guest đó:

define /etc/libvirt/qemu/vm10.xml

Lưu ý chung rằng bất cứ khi nào bạn chỉnh sửa file xml trong /etc/libvirt/qemu/ đều phải chạy lại lệnh define trên.

Để khởi động một guest:

start vm10

Để dừng một guest:

shutdown vm10

Để ngưng hoạt động một guest ngay lập tức (giống như việc rút dây nguồn):

destroy vm10

Đình chỉ một guest:

suspend vm10

Tiếp tục một guest:

resume vm10

Đó là những lệnh quan trọng nhất bạn cần ghi nhớ. Cuối cùng dùng lệnh:

quit

để thoát khỏi virtual shell.


8. Tạo LVM-Based Guest bằng dòng lệnh

Các LVM-based guest có một số ưu điểm so với guest dựa trên image của nó. Chúng không gây nặng nề cho bộ điều khiển IO của ổ cứng, và có thể dễ dàng sao lưu (sử dụng LVM snapshots).

Để sử dụng LVM-based guest, bạn cần một nhóm phân vùng có đủ dung lượng ổ cứng (không phân bổ cho các phân vùng logical khác). Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng nhóm /dev/vg_server1 với tổng kích thước 465GB:

vgdisplay

 [root@server1 ~]# vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name        vg_server1
  System ID
  Format        lvm2
  Metadata Areas    1
  Metadata Sequence No 5
  VG Access       read/write
  VG Status       resizable
  MAX LV        0
  Cur LV        3
  Open LV        3
  Max PV        0
  Cur PV        1
  Act PV        1
  VG Size        465.27 GiB
  PE Size        4.00 MiB
  Total PE       119109
  Alloc PE / Size    24480 / 95.62 GiB
  Free PE / Size    94629 / 369.64 GiB
  VG UUID        jk2N5a-pQdV-I49Y-UCR9-A0Js-jEe0-0y6Ipg
 
 [root@server1 ~]#

Có chứa dung lượng của /dev/vg_server1/lv_root với kích thước 50GB, /dev/vg_server1/lv_home là 40GB và /dev/vg_server1/lv_swap khoảng 6GB. Phần còn lại không được phân bổ và có thể sử dụng cho KVM guests:

lvdisplay

 [root@server1 ~]# lvdisplay --- Logical volume --- LV Name /dev/vg_server1/lv_root VG Name vg_server1 LV UUID il99XH-Q7QV-R16x-Q51X-GOzp-8uq1-aMUb82 LV Write Access read/write LV Status available # open 1 LV Size 50.00 GiB Current LE 12800 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:0 --- Logical volume --- LV Name /dev/vg_server1/lv_home VG Name vg_server1 LV UUID 2OqWO9-4P91-UDzK-K6i3-zgJz-vJWN-9OMXpi LV Write Access read/write LV Status available # open 1 LV Size 40.00 GiB Current LE 10240 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto
  - currently set to   256
  Block device      253:2
 
  --- Logical volume ---
  LV Name        /dev/vg_server1/lv_swap
  VG Name        vg_server1
  LV UUID        f5e90C-DMt8-896t-MmNo-S2FM-7hSd-gtVGjy
  LV Write Access    read/write
  LV Status       available
  # open         1
  LV Size        5.62 GiB
  Current LE       1440
  Segments        1
  Allocation       inherit
  Read ahead sectors   auto
  - currently set to   256
  Block device      253:1
 
 [root@server1 ~]#

Bây giờ chúng ta tạo máy ảo có tên vm12 làm LVM-based guest. Vm12 sẽ có 20GB không gian đĩa trống, vì vậy tạo /dev/vg_server1/vm12 với 20GB:

lvcreate -L20G -n vm12 vg_server1

Sau đó sử dụng lại lệnh virt-install lần nữa để tạo guest:

virt-install --connect qemu:///system -n vm12 -r 512 --vcpus=2 --disk path=/dev/vg_server1/vm12 -c /var/lib/libvirt/images/debian-6.0.2.1-amd64-netinst.iso --vnc --noautoconsole --os-type linux --os-variant debiansqueeze --accelerate --network=bridge:br0 --hvm

Lưu ý rằng, thay vì sử dụng --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm12.img,size=20 chúng ta sẽ dùng --disk path=/dev/vg_server1/vm12, và không cần xác định không gian đĩa nữa vì nó đã được xác định bởi kích thước của phân vùng logical vm12 (20GB).

Thực hiện theo như mục 5 ở trên để cài đặt guest.

9. Chuyển đổi Image-Based Guests sang LVM-Based Guests

Nếu muốn chuyển đổi image-based guest vm10 sang LVM-based guest, chạy lệnh sau:

virsh --connect qemu:///system

shutdown vm10

quit

Sau đó tạo một phân vùng logical (ví dụ: /dev/vg_server1/vm10) có kích thước tương tự như file image (12GB):

lvcreate -L12G -n vm10 vg_server1

Giờ là lúc tiến hành chuyển đổi image:

qemu-img convert /var/lib/libvirt/images/vm10.img -O raw /dev/vg_server1/vm10

Sau đó bạn có thể xóa file ảnh trên đĩa:

rm -f /var/lib/libvirt/images/vm10.img

Bây giờ cần mở file cấu hình xml của guest /etc/libvirt/qemu/vm10.xml:

vi /etc/libvirt/qemu/vm10.xml

Thay đổi như dưới đây:

 [...]
   <disk type='file' device='disk'>
    <driver name='qemu' type='raw' cache='none'/>
    <source file='/var/lib/libvirt/images/vm10.img'/>
    <target dev='vda' bus='virtio'/>
    <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/>
   </disk>
 
 [...]

Để trở thành như sau:

 [...]
   <disk type='block' device='disk'>
    <driver name='qemu' type='raw' cache='none'/>
    <source dev='/dev/vg_server1/vm10'/>
    <target dev='vda' bus='virtio'/>
    <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/>
   </disk>
 
 [...]

Cuối cùng là định nghĩa lại guest:

virsh --connect qemu:///system

define /etc/libvirt/qemu/vm10.xml

Khi còn trên shell virsh, có thể khởi động guest:

start vm10

Và rời khởi shell virsh:

quit

Các link tham khảo trong bài:

KVM: http://www.linux-kvm.org/
CentOS: http://www.centos.org/
Fedora: http://fedoraproject.org/
Debian: http://www.debian.org/

Thứ Năm, 13/10/2011 07:00
32 👨 11.788
0 Bình luận
Sắp xếp theo