MS Word: Tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer)

  • 4 ★ 7 👨
  • 70.604

1. Vào View \ Header and Footer

View \ Header and Footer

=> Xuất hiện thanh cộng cụ Header and Footer

Header and Footer

2. Nhập nội dung tiêu đề trang & chân trang. Chi tiết chức năng về thanh công cụ Header và Footer như sau:

Insert Auto text: Chèn nội dung tự động

- - PAGE - : - Chèn số trang –
- Author, Page #, Date: Chèn tên máy tính, số trang, ngày tháng năm (lấy theo ngày hiển thị trên máy tính).
- Confidential, Page#, Date: Chèn Confidential, số trang, ngày tháng năm.
- Created by: Hiển thị “Created by: tên máy tính”
- Created on: Hiển thị “Created on: ngày, tháng, năm, giờ” (ngày thiết lập máy tính)
- Filename: Tên file
- Filename and path: Đường dẫn của file và tên file
- Last Printed: Hiển thị “Last printed ngày, tháng, năm, giờ”. (ngày thiết lập máy in)
- Last saved by: Hiển thị “Last saved by tên đặt khi cài windows”,
- Page x of y: Trang thứ x trên tổng số y trang của file.

 - Chèn số trang

 - Chèn tổng số trang của file

 - Tự đánh số trang bắt đầu tùy thích.

 - Chèn ngày, tháng, năm (tính theo ngày hiện tại trên máy tính)

 - Chèn giờ hiện tại trên máy tính

 - Định dạng lại kích thước header & footer và lề trang

 - Ẩn / hiện nội dung file khi tạo nội dung header & footer

 - Same as previous: Hiển thị nội dung header & footer giống file trước

 - Di chuyển giữa Header với  Footer

 - Quay lên trang trước trang hiện tại

 - Hiển thị trang sau trang hiện tại

 - Thiết lập một số tính năng khác cho thanh công cụ Header and Footer.

Trường hợp muốn có đường gạch ngang cùng với nội dung Header & Footer, bạn hãy dùng thanh vẽ của MS Word là Drawing như bình thường, vẽ một đường ngang ở vị trí phù hợp (ví dụ):

Close: Thoát khỏi màn hình tạo header & footer. Sau khi tạo xong nội dung header & footer bạn có thể kích đúp chuột ra màn hình nội dung trang để thoát.

* Trường hợp bạn muốn nhập nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ khác nhau:

1. Vào File \ Page Setup

=> Xuất hiện hộp thoại Page Setup \ chọn thẻ Layout:

2. Tại mục Headers and Footers:

þ Different odd and even: Lựa chọn việc nhập nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ khác nhau.
þ Different first page: Lựa chọn việc nhập nội dung Header & Footer trang đầu tiên của file khác với mọi trang.

3. Sau đó bạn nhập lại nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ riêng.

Cập nhật: 20/06/2006 TH - HT
  • 4 ★ 7 👨
  • 70.604
Bài viết liên quan